ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಸಂಗತಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ: ಸಿಎಂ‌

0