Belagavi News In Kannada | News Belgaum

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಬಿಎಲ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ ಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನಭೌತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯೂಸಿಐ

ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಬಿಎಲ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ ಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನಭೌತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕ್ಯೂಸಿಐ

 

ಬೆಂಗಳೂರು, 26 ಜುಲೈ 2023: ಕ್ವಾಲಿಟಿಕೌನ್ಸಿಲ್ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ (QCI), ವಿವಿಧವಲಯಗಳಲ್ಲಿಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸಲುಮತ್ತುಹೆಚ್ಚಿಸಲುತನ್ನಕಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಮತ್ತುಮಾಪನಾಂಕನಿರ್ಣಯಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ (NABL) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಾನ್ಯತೆಮಂಡಳಿಯ (NABL) ಬೆಂಗಳೂರುಕಚೇರಿಯನ್ನುಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತತನ್ನಭೌತಿಕಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತಮಹತ್ವದಹೆಜ್ಜೆಇರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಸಿಐನಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಶ್ರೀಜಕ್ಸೇಷಾಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ಡಾ. ರವಿಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ್ಯೂಸಿಐ; ಪ್ರೊ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಅಯ್ಯಪ್ಪನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎನ್ಎಬಿಎಲ್; ಶ್ರೀಎನ್ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್, ಸಿಇಒ, ಎನ್ ಎ ಬಿಎಲ್; ಮತ್ತುಡಾ. ಎ. ರಾಜ್, ಸಿಇಒ, ಎನ್‌ಬಿಕ್ಯೂಪಿಮತ್ತು ಎಎಸ್ ಎಸ್ ಒಸಿಎಚ್ ಎ ಎಂ, ಎಎಸ್ ಕ್ಯೂ (ಅಮೆರಿಕನ್ಸೊಸೈಟಿಫಾರ್ಕ್ವಾಲಿಟಿ), ಸಿಐಐ,ಒಎನ್ ಡಿಸಿ ಇತರಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯುಈಕ್ಷಣದಮಹತ್ವವನ್ನುಒತ್ತಿಹೇಳಿತುಮತ್ತುಗುಣಮಟ್ಟದಅಭ್ಯಾಸಗಳುಭಾರತದಪ್ರತಿಯೊಂದುಮೂಲೆಯನ್ನುತಲುಪುವುದನ್ನುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಅವರಸಂಕಲ್ಪವನ್ನುಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಾನ್ಯತಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ವಿವಿಧಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಗುಣಮಟ್ಟದಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವುದುಕ್ಯೂಸಿಐಯಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಸಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಭಾರತದಮಾನ್ಯತೆವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ನೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಸರ್ಕಾರಿಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳು,

 ಸಂಘಗಳು, ಉದ್ಯಮದಆಟಗಾರರುಮತ್ತುಪ್ರದೇಶದಇತರಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಂದಿಗೆಸಹಯೋಗವನ್ನುಸುಲಭಗೊಳಿಸಲುಶಾಶ್ವತಸಂವಹನಮಾರ್ಗಗಳನ್ನುರಚಿಸುವಮೂಲಕಬೆಂಗಳೂರುಕಚೇರಿಪ್ರಾರಂಭವುಮಹತ್ವದಸಂದರ್ಭವನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಪ್ರಯತ್ನವುಕ್ಯೂಸಿಐಮತ್ತುಅದರಮಂಡಳಿಗಳುಪ್ರಾದೇಶಿಕಆಟಗಾರರುಮತ್ತುಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆನಿಕಟವಾಗಿಸಂವಹನನಡೆಸಲುಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನಪ್ರಭಾವಮತ್ತುಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯನಂತರದಸಭೆಯುಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿಕ್ಯೂಸಿಐನದೃಷ್ಟಿ, ಸಹಯೋಗದಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿಅದರಯೋಜನೆಗಳುಮತ್ತುಗುಣಮಟ್ಟದಮಾನದಂಡಗಳಮೇಲೆಬಾರ್ಅನ್ನುನಿರಂತರವಾಗಿಹೆಚ್ಚಿಸುವಅದರಬದ್ಧತೆಯಮೇಲೆಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಈಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದಕ್ವಾಲಿಟಿಕೌನ್ಸಿಲ್ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ (ಕ್ಯೂಸಿಐಅಧ್ಯಕ್ಷಜಕ್ಸಯ್ಶಾ, “ಎನ್ಎಬಿಎಲ್ನಬೆಂಗಳೂರುಕಚೇರಿಯನ್ನುಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದುಭಾರತದಲ್ಲಿಗುಣಮಟ್ಟದಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವನಮ್ಮಸಾಮೂಹಿಕಸಂಕಲ್ಪವನ್ನುಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆನಾವುಗುಣಮಟ್ಟದಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನುಬೆಳೆಸಲುಭಾರತದವಿವಿಧರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನಿರಂತರವಾಗಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಮತ್ತುಈಗನಾವುನಮ್ಮದೈಹಿಕಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆಎಲ್ಲಾಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆತ್ವರಿತಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಮತ್ತುಕುಂದುಕೊರತೆಪರಿಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದನಾಗರಿಕರಜೀವನದಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಸುಧಾರಿಸಲುಕ್ವಾಲಿಟಿಕೌನ್ಸಿಲ್ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆಪಾಲುದಾರರಾಗಲುನಾವುಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರವನ್ನುಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ”ಎಂದರು.

ಕ್ಯೂಸಿಐನಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಡಾರವಿಪಿಸಿಂಗ್, “ಈಭೌತಿಕಕಚೇರಿವಿಸ್ತರಣೆಯುಗಡಿಗಳನ್ನುಮೀರಿದಮತ್ತುಪ್ರತಿರಾಜ್ಯನಗರಮತ್ತುಪಟ್ಟಣವನ್ನುತಲುಪುವಗುಣಮಟ್ಟದಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನುಪೋಷಿಸುವನಮ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನುಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆನಮ್ಮಪ್ರಯತ್ನಗಳುಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಮತ್ತುಗುಣಮಟ್ಟದಭರವಸೆಗಾಗಿಹೊಸಮಾನದಂಡಗಳನ್ನುಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು NABL ನಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ರೊ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,”ನಾವುನಿಷ್ಪಾಪಗುಣಮಟ್ಟದಮಾನದಂಡಗಳಿಂದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿಅಡಿಪಾಯವನ್ನುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. NABL ನಈಭೌತಿಕಕಛೇರಿವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವುವಿವಿಧಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳುಮತ್ತುಪರೀಕ್ಷಾಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿಗುಣಮಟ್ಟದಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಉನ್ನತೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿಉತ್ತಮಸಮನ್ವಯವನ್ನುಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

NABLಸಿಇಒಎನ್ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ “ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆಗುಣಮಟ್ಟದಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುತರುವುದುಮತ್ತುಪ್ರಾದೇಶಿಕಪರೀಕ್ಷೆಮತ್ತುಮಾಪನಾಂಕನಿರ್ಣಯಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವುದುನಮ್ಮಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ NABL ನಭೌತಿಕಉಪಸ್ಥಿತಿಯುರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೈದ್ಯಕೀಯಮತ್ತುಮಾಪನಾಂಕನಿರ್ಣಯಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನುವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು NBQP ಯಸಿಇಒಡಾ. ಎ. ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ಭಾರತವು 100 ನೇವರ್ಷಕ್ಕೆಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲುನಮ್ಮಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಕೆತ್ತಿಸುವಅಗತ್ಯವಿದೆಮತ್ತುಕ್ಯೂಸಿಐಗುಣಮಟ್ಟದಸಂದೇಶವನ್ನುಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಕೊಂಡೊಯ್ಯಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ”ಎಂದುಅವರು ಹೇಳಿದರು.