Belagavi News In Kannada | News Belgaum

ವಿ-ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸ್ಲಿಮ್ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ

ವಿ-ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸ್ಲಿಮ್  ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2023:ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಂ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ವಿ-ಗಾರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ಯಾನ್, ಇನ್ ಸೈಟ್-ಜಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಫ್ಯಾನ್ಉದ್ಯಮವುಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, 8-9% ಸಿಎಜಿಆರ್ನಲ್ಲಿಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿವಿಭಾಗವು 1500 ಕೋಟಿ (ಎಲ್ ವೈ) ಮೌಲ್ಯವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 45% ನಸಿಎಜಿಆರ್ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಇಂಡಕ್ಷನ್ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಂದಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿವಿಭಾಗಕ್ಕೆಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ ಸೈಟ್-ಜಿ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿಫ್ಯಾನ್ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಮತ್ತುದಕ್ಷತೆಯಅದ್ಭುತಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಈಸ್ಲಿಮ್ಅದ್ಭುತವುಆಕರ್ಷಕವಾದವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 12 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದುನಿರಂತರವಾಗಿವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಗ್ರಾಹಕರವಿವೇಚನಾಶೀಲಅಭಿರುಚಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿಒಳಾಂಗಣಅಲಂಕಾರವನ್ನುಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ,ಇದುಭರವಸೆಯ 5-ವರ್ಷದವಾರಂಟಿಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ರೇಟಿಂಗ್‌ನಿಂದಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್‌ಸೈಟ್ಜಿಫ್ಯಾನ್ಅತ್ಯಲ್ಪ 35 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಶಕ್ತಿಯನ್ನುಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದುಗ್ರಾಹಕರಿಗೆವಿದ್ಯುತ್ಬಿಲ್‌ಉಳಿಸಲುನೆರವಾಗುತ್ತದೆ,ಈ ಮೂಲಕವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿರೂ 1518/- ವರೆಗಿನಉಳಿತಾಯವನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ (ಬಳಕೆಯಮಾದರಿಗಳುಮತ್ತುಅನ್ವಯವಾಗುವವಿದ್ಯುತ್ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆಅವಲಂಬಿತವಾದನಿಜವಾದಉಳಿತಾಯ). ಎಡ್ಜ್ರೂರ್ಕಿಸೌಲಭ್ಯವು 2.25 ಲಕ್ಷಚದರಅಡಿಗಳಷ್ಟುಜಾಗವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ, ಇದುಗುಣಮಟ್ಟಮತ್ತುನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆವಿ-ಗಾರ್ಡ್‌ನಸಮರ್ಪಣೆಗೆಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತರಗಮನಾರ್ಹವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ 370 ಆರ್‍ ಪಿ ಎಂನೊಂದಿಗೆಹೆಚ್ಚಿನವೇಗದಮೋಟಾರ್, ಸುಲಭವಾದಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿಪರಿಣಾಮಕಾರಿಧೂಳು-ನಿವಾರಕಕೋಟಿಂಗ್, ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿರಿವರ್ಸ್ಮೋಡ್ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಒಂದುಅಂತರ್ಗತಬಳಕೆದಾರಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಹಾಗೂಟೈಮರ್ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿರಿಮೋಟ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಬೂಸ್ಟ್ಮೋಡ್, ಬ್ರೀಜ್ಮೋಡ್, ಸ್ಲೀಪ್ಮೋಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಮೋಡ್ಮತ್ತುಕಸ್ಟಮ್ಮೋಡ್ಸೇರಿದಂತೆಅನೇಕಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯವಿಧಾನಗಳನ್ನುಸಹನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದುನಿಜವಾಗಿಯೂವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧವಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಅನಂತ್ದಿಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿನಡೆದವರ್ಣಮಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಈಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರಚಿಸಲಾದಫ್ಯಾನ್ಅನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿ-ಗಾರ್ಡ್ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಿಓಓ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ವಿ, ಹೀಗೆ  ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ “ಇದುಕೇವಲಅಭಿಮಾನಿಅಲ್ಲ, ಇದುಜೀವನಶೈಲಿಯನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸೊಬಗುಮತ್ತುನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರದರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವನಮ್ಮಅತ್ಯಾಧುನಿಕಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದಇನ್‌ಸೈಟ್ಜಿಅನ್ನುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುಭಾರತೀಯಮನೆಗಳವಾಸದಸ್ಥಳಗಳನ್ನುಅಲಂಕರಿಸಲುಅದ್ಭುತವಾದಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆಅತ್ಯಾಧುನಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವುಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಮುಂದಿನಪೀಳಿಗೆಯಗ್ರಾಹಕರವೈವಿಧ್ಯಮಯಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನುಪೂರೈಸುವಐಓಟಿ/ಸ್ಮಾರ್ಟ್ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನುನಾವುಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಿ-ಗಾರ್ಡ್‌ ನಿಂದ ಬಿ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಇನ್‌ಸೈಟ್ಜಿದೃಢವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನುಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆಮತ್ತುಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯೆಡೆಗೆ ಅದರಬದ್ಧತೆಯಆಧಾರವಾಗಿದೆ.